Early Bird
Op It Anker wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. In alle groepen wordt minimaal 60 minuten Engels per week gegeven. Onze school heeft zich aangesloten bij het Earlybird- programma. In juni 2014 is onze school geslaagd voor de 2e audit en is daarmee nu officieel een EARLYBIRD-school. Om een EarlyBird-school te worden moet de school aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moeten in alle groepen minimaal 60 min. per week Engels worden gegeven, verdeeld over de week . Daarnaast moet het Engels in de midden- en bovenbouw op bepaalde momenten in de week als voertaal wordt gebruikt, bijvoorbeeld bij wereldoriënterende vakken, muziek, drama of bij Kunstzinnige Vorming. In de groepen 1 t/m 4 maken we gebruik van de methode I-Pockets en in de groepen 5 t/m 8 van de methode Backpack. In de onderbouw valt het accent voornamelijk op verstaan en spreken, in de midden- en bovenbouw ook op lezen en schrijven. Leerlingen die van een Earlybird-school de basisschool verlaten zullen in het voortgezet onderwijs gemakkelijk het tweetalig onderwijs aankunnen.

METHODE: I POCKETS ( groep 1 t/m 4)
METHODE: BACKPACK ( groep 5 t/m 8)

Techniek
Techniek heeft een snelle ontwikkeling doorgemaakt dat tengevolge van automatisering veel nieuwe functies zijn ontstaan en waarbij de computer een onmisbaar instrument is geworden. Alles in de hedendaagse samenleving is onlosmakelijk verbonden met techniek. Kinderen hebben dagelijks te maken met allerlei producten en technische processen. Van puntenslijper tot computer. De basisschool moet daarom op gericht zijn om kinderen kennis te laten maken met verschillende zorgbreedte: veel kinderen leren immers door doen. Onderwijs in techniek is in veel opzichten een combinatie van doen en denken en heeft een speciale relatie met natuuronderwijs en tekenen/handvaardigheid.

Bij techniek gaat het om kennis van en inzicht in materie, om de werking van technische onderdelen, om het vormgeven van producten, het bekijken hoe iets vormgegeven is en om hoe materialen e.d. gebruikt kunnen worden.

De implementatie van techniek in het basisonderwijs kent veel facetten. Het zijn instrumenten of voorwaarden om te bereiken dat basisschoolleerlingen leren van techniek en ook affiniteit ontwikkelen voor techniek. Enerzijds is het dus een didactisch instrument, anderzijds is het een instrument om de keuze voor een opleiding en beroep in de techniek positief te beïnvloeden.

Bij keuze voor een opleiding en beroep in de techniek is de rol van ouders van groot belang. Daarnaast kunnen juist ouders die vooral praktische competenties bezitten, benut worden bij het onderwijsleerproces ten aanzien van techniek.

Om dit proces in en rond de basisschool optimaal gestalte te geven, is een goede organisatie of infrastructuur, zowel binnen als buiten de school, van groot belang.

Leerlijnen is natuurlijk iets wat samenhangt met de visie op het onderwijs. Het gebruik van een geïntegreerde methode voor natuur en techniek zorgt voor een doorgaande lijn vanaf de kleuters tot groep acht. Hierbij komen de domeinen constructie, productie, consumptie, transport, communicatie voldoende aan bod. Als school vinden we het belangrijk dat kinderen onderzoekend te werk gaan en niet iets gaan nabootsen. We staan voor een gevarieerd aanbod van activiteiten in het lesprogramma waarbij kinderen leren ontwerpen, maken en testen.

Mediawijsheid
''Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarbij burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld."

Onze school voert een actief beleid op het gebied van Mediawijsheid. Wij willen kinderen graag begeleiden in de mogelijkheden van verschillende media, zoals internet, televisie, radio, enz. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen computeronderwijs volgens de methode Basisbits 3.0. Hierin worden de basisvaardigheden aangeleerd, zoals kopiëren, verplaatsen, maar ook word, powerpoint, excel en internet explorer komen aan bod.

Daarnaast krijgen de kinderen vanaf groep 5 specifieke lessen over de mogelijkheden en gevaren van het internet. Dit doen we met de methode 'Diploma Veilig Internet'. De leerlingen van groep 7 en 8 doen elk jaar mee aan MEDIAMASTERS. Tijdens de 'week van de mediawijsheid' zijn kinderen bezig met opdrachten over e-mail, tablets, browsers, enz.

Verder werkt onze school met een 'internetprotocol' voor de groepen 5-8. Aan het begin van elk schooljaar bespreken we de regels die wij op school hanteren met betrekking tot het internetgebruik.

Tenslotte heeft onze school ook een youtube-account. Bij Beeldende Vorming hebben wij animaties gemaakt en online gezet. Klik hier om ze te bekijken.

(Hoog)begaafdheid
In iedere groep zitten leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdagende stof die tegemoet komt aan hun specifieke manier van leren. Om in te kunnen spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van deze kinderen hebben we gekozen voor een passend leerstofaanbod en een doorgaande leerlijn, namelijk Levelspel voor groep 1 en 2 en Levelwerk voor groep 3 t/m 8. Leerlingen die deze leerlijn volgen krijgen de basisstof compact aangeboden en hebben daarnaast ruimte om te werken aan deze leerlijn met extra verrijkende stof. De leerling kan daarmee zelfstandig aan opdrachten werken en heeft regelmatig overleg met de leerkracht over de voortgang. Het extra verrijkende aanbod heeft betrekking op taal/lezen en rekenen. Daarnaast biedt Levelwerk de mogelijkheid om met zelf gekozen onderwerpen aan de slag te gaan. Doel van deze werkwijze is het aansluiten bij de motivatie van de leerlingen en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden.
Om deze kinderen goed te kunnen initiëren hanteren wij het signalerings- en diagnose protocol Sidi 3 binnen onze school.


Plusklas
Het kan zijn dat alleen een aangepast leerstofaanbod binnen de eigen groep voor een begaafde leerling niet toereikend is. Voor deze leerlingen kan deelname aan de plusklas van de vereniging een verrijking zijn. Om in aanmerking te komen voor deelname aan de plusklas is een aantal criteria vastgesteld. Aanmelding vindt altijd plaats na afstemming tussen ouders en school, waarna vervolgens de toelatingscommissie plusklas aangeeft of deze leerling kan deelnemen aan de plusklas.