Ouderparticipatie

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Gelukkig, want een moderne school kan niet zonder de inzet van ouders. Als ouder kunt u op veel manieren onze school helpen, dit kan zowel onder als na schooltijd. U kunt hierbij denken aan: helpen bij lezen, computeronderwijs, creatieve vakken, sportieve activiteiten, hoofdluiscontrole, klussen op en rondom school, feestelijke activiteiten, oud-papieractie, excursies etc. Via de mail doen we dan een beroep op u om u op te geven als vrijwilliger. Meedenken en meebeslissen over de opzet, inhoud en organisatie van het onderwijs op school kan men door zitting te nemen in de ouderraad of de medezeggenschapsraad.

  Ouderraad
  De ouderraad heeft een adviserende taak naar de MZR, waarbij zij op haar beurt weer door de directeur geadviseerd wordt. Een andere belangrijke taak is het versterken van de relaties tussen school / ouders / leden. De leden van de ouderraad worden op voordracht> van de ouderraad gekozen op en uit de afdelingsvergaderingen (ouderavond). Binnen de ouderraad worden de functies voor voorzitter, secretaris en penningmeester en overige taken verdeeld. De zittingsduur van de leden is vier jaar.
  Activiteitencommissie
  De activiteitencommissie bestaat uit een aantal ouders dat ondersteuning verleent aan het team en de schoolraad. De belangrijkste taak van de activiteitencommissie is het, in overleg met en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding en personeel, medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, zoals:
  • Organisatie en ondersteuning van ouderavonden, Kerstviering, schoolreizen, sportdag, Sinterklaasfeest, laatste schooldag; 
  • Boeken kaften;
  • Het uitgeven van een lijst waarop u (aan het begin van het schooljaar) aan kunt geven wanneer u als ouder(s) wilt of kunt meehelpen;
  Elk jaar op de ouderavond in juni vinden verkiezingen plaats. De zittingsduur is drie jaar.
  MR
  De medezeggenschapsraad is een overleg en gespreksorgaan, op elke school wettelijk verplicht, waarin ouders en personeel evenredig vertegenwoordigd zijn. Zijn taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement van de NPCS, dat op school ter inzage ligt.
  Deze raad bestaat voor onze school uit vier leden, te weten: twee ouders en twee personeelsleden. De personeelsleden worden door het team gekozen. Om de twee jaar wordt één van de ouders gekozen
  op de ouderavond in juni. De zittingsduur is vier jaar.

  Taken en bevoegdheden:
  • Periodiek overleg met de directie en schoolraad;
  • Recht voorstellen te doen aan de directeur;
  • Bevorderen van de openbaarheid in de school;
  • Waken tegen discriminatie;
  • Plicht tot geheimhouding van vertrouwelijke zaken;
  • Instemmings- en adviesbevoegdheid in een aantal zaken.
  Het advies- en instemmingsrecht van de oudergeleding is met name gericht op het belang van de leerlingen binnen de school. De personeelsgeleding vertegenwoordigt het personeel op het gebied van met name personeelsbeleid.