Een geschikte plek voor uw kind

Wanneer u op zoek bent naar een peuteropvang of basisschool is het belangrijk om een plek te kiezen die past bij u en uw kind. We hopen dat u met de informatie van deze website een goed beeld krijgt van ons IKC en dat u uw kind aan ons toevertrouwt.

Vanzelfsprekend ontvangen we u ook graag op IKC It Anker. U kunt dan zelf ons kindcentrum bekijken en u in een persoonlijk gesprek laten informeren. Graag geven we u antwoord op de vragen die u heeft. Bel ons gerust wanneer u een afspraak wilt maken. Ons nummer is 0517-23 20 00. U kunt ook het formulier onderaan deze pagina gebruiken.

Hallo, Goeie, Hello

IKC It Anker is meertalig. Voor de jongsten is het fijn dat ze in hun eigen taal (Fries of Nederlands) hun verhaal bij hun juf kwijt kunnen. Op onze basisschool maken kinderen al in groep 1 kennis met Engels. Ze blijven de taal oefenen en leren tot en met groep 8. Daarmee hebben zij een prima voorbereiding voor het middelbaar onderwijs.

Leuk en uitdagend

Op It Anker vinden we echter dat leren vooral leuk en uitdagend moet zijn.
We laten kinderen daarom ook buiten spelen en leren, doen mee met The daily mile, stimuleren een gezonde leefstijl, doen creatieve workshops en/of muziekprojecten.

Samen voor uw kind

Voor een optimale ontwikkeling van uw kind is het belangrijk dat u en wij samenwerken. Wij houden u daarom graag en goed op de hoogte. Zo ontvangt u regelmatig informatie via het ouderportaal, krijgt uw kind tweemaal per jaar een rapport mee en staan de deuren van de directeur en de intern begeleider altijd voor u open. We nodigen u ook ieder schooljaar tweemaal uit voor zogenaamde 10-minutengesprekken.

Mocht u eerder vragen hebben, dan kunt u altijd op ons kindcentrum terecht voor een afspraak. We zijn er samen verantwoordelijk voor dat uw kind met plezier naar school gaat en zich goed kan ontwikkelen.

Onze peuteropvang

It Anker heeft voor kinderen van 2 tot 4 jaar haar eigen peuteropvang. Is het eerst nog spannend, al snel vinden peuters het heerlijk hier met leeftijdsgenootjes te spelen. Muziek, verhalen, spelletjes en samen eten en drinken worden dierbare momenten in hun jonge leven.

Spelenderwijs leren ze vaardigheden waar ze de rest van hun leven plezier van hebben. Onze peuteropvang is drie dagdelen per week geopend en zowel Frysk- als Nederlandstalig.

We werken aan een soepele doorgaande lijn en dat heeft als voordeel dat de stap naar de kleuters niet voelt als een stap. De peuters kennen de leerkrachten al en daarnaast spelen en leren zij al veel samen met de kleuters.

 Heeft u vragen over hoe dat eruit ziet, neem dan gerust contact op met ons school. 

 

Ons basisonderwijs

Kinderen die 4 jaar of ouder zijn heten we graag welkom op de basisschool van ons kindcentrum. Wij bieden passend onderwijs waarbij wij rekening houden met verschillen tussen kinderen. Vanaf groep 1 tot en met groep 8 bieden wij een doorgaande leerlijn met de nieuwste onderwijsmethoden en digitale middelen zoals iPads en digitale schoolborden. Ook maken de kinderen vanaf groep 1 kennis met Engels als extra taal.

Onze buitenschoolse opvang

Sluiten de schooltijden van uw kind(eren) niet goed aan op de tijden dat u werkt of studeert, dan kan onze buitenschoolse opvang (BSO) helpen. Bij onze BSO kan uw kind voor of na school, op vrije middagen, maar ook in de vakanties terecht.
We bieden zowel voor schooltijd als na schooltijd opvang. Voor schooltijd vanaf 7.00 uur (vrijdag 7.30 uur) en na schooltijd tot 18.15 uur.

Top-arrangement

Na schooltijd kunnen al onze leerlingen meedoen aan het TOP-Arrangement. Op en rond ons Kindcentrum zijn er dan allerlei activiteiten waarbij uw kind kennismaakt met kunst, cultuur en sport. Zo helpen we kinderen ook buiten schooltijd hun talent te ontdekken en ontwikkelen.

Plusklas

Voor (hoog)begaafde kinderen die meer en uitdagender lesstof nodig hebben is er de Plusklas. Daar werken de leerlingen eens per week aan projecten die moeilijk voor hen zijn en waarbij ze uitgedaagd worden om buiten hun comfortzone te denken en werken. De plusklas vindt plaats op drie verschillende locaties. Op de IKC Toermalijn te Franeker, IKC Prins Johan Friso te Harlingen en IKC De Slotschool in St. Annaparochie.

Meer informatie en de procedure voor aanmelding van leerlingen voor de Plusklas vindt u op de site van de Stichting.

IKC-Raad

IKC It Anker biedt zowel onderwijs als opvang aan. Wij kozen er daarom voor onze Medezeggenschapsraad en Oudercommissie samen te voegen tot een IKC Raad. In deze IKC Raad kunnen ouders meedenken, meepraten en mee beslissen over van alles wat met school te maken heeft. De raad spreekt namens alle ouders, leerlingen en personeel van de school.

De verslagen kunt u terugvinden op het ouderportaal.

Landelijk Register Kinderopvang

De wet stelt voorwaarden aan de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen. Om deze kwaliteit te waarborgen is er toezicht en wordt er waar nodig gehandhaafd. Alle kindercentra, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang staan daarom in het Landelijk Register Kinderopvang.

Kanjermethode

Bij ons op school werken we volgens de principes van de Kanjertraining. We staan voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas. Hierdoor kunnen kinderen weer tot leren komen en leerkrachten aan lesgeven. U kiest voor de Kanjertraining als u de sociale veiligheid belangrijk vindt en een prettig schoolklimaat voor kinderen wilt stimuleren. De training wordt zowel gegeven in psychologenpraktijken als in klassen op het basis- en voortgezet onderwijs. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).

Kanjertraining is een gedegen lesmethodiek voor burgerschap en het aanleren van sociale vaardigheden. Met Kanjertraining heeft u een duidelijke visie in handen voor kinderen, leerkrachten en ouders, zodat zij zich op een positieve manier weten te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Kanjertraining kenmerkt zich door een nauwe samenwerking van ouders met leerkrachten. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. We creëren oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust, wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid.

Meer informatie: https://kanjertraining.nl/

Aanmelden

Wanneer u een IKC zoekt voor uw kind of kinderen gaan we graag persoonlijk met u in gesprek. Dat geeft u de kans te vertellen over uw kind en ons de kans u te vertellen over ons IKC. U vindt daarom geen inschrijfformulier op onze site. We vragen u ons te bellen, of gebruik te maken van dit aanmeldformulier. Wij nodigen u dan graag uit voor een gesprek.

Telefoon: 0517 - 232 000
E-mail: itanker@cbo-nwf.nl


Wij geven ons kind op voor: (svp aankruisen – meerdere antwoorden mogelijk)

>