Passend Onderwijs
Passend Onderwijs
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke reden dan ook, meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Onze school en/in het samenwerkingsverband Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in Friesland samen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-SO Fryslân. Alle schoolbesturen van de basisscholen in Friese gemeenten zorgen er samen voor dat ieder kind kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school. Passend onderwijs: hoe en wat Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school hulp krijgen vanuit ons samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Visie op passend onderwijs De basisvraag voor passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd. Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de
ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven? Ouders (en leerkrachten) denken mee Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Wetgeving en zorgplicht De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl. Informatie en contactgegevens online Op http://www.passendonderwijsinfryslan.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens, het laatste nieuws (en nog veel meer).Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning aan de leerlingen biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:
* een korte typering van onze school
* de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
* de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
* de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.
Typering van onze school
Onze school
Onze school:
* Biedt een uitdagende leeromgeving voor de harmonieuze ontwikkeling van kinderen, met aandacht voor hoofd, hart en handen.
* Is een christelijke basisschool.
* Respect, zorg en verantwoordelijk voor elkaar, zijn belangrijke begrippen op onze school.
* Wil de leerlingen een stimulerende en uitdagende leeromgeving bieden.
* Wil een veilige plek bieden, waarin kinderen zich prettig en veilig voelen en waar ze plezier hebben.
* Gaat uit van groepsgericht onderwijs, met mogelijkheden voor kindgerichte begeleiding.
* Wil het onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften en interesses van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen, tussen kinderen.
* Wil bevorderen dat leerlingen zelf verantwoordelijk worden voor hun leerproces, d.m.v. zelfstandig werken, samenwerkend leren en zelfontdekkend leren.
* Biedt Engelse onderwijs vanaf groep 1.

De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie.
Onderwijs
Onderwijs
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Ook ouders worden hierin actief betrokken. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Er is de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van onze basisondersteuning. Als team hebben wij ons geschoold in handelingsgericht werken.
Onze school is een gecertificeerde ‘Early bird’ school. In alle groepen wordt minimaal 60 minuten per week lesgegeven in het Engels, verdeeld over de week. In de midden- en bovenbouw wordt op bepaalde momenten in de week Engels als voertaal gebruikt.

Begeleiding Het domein ‘begeleiding’ heeft voortdurend onze aandacht. Wij optimaliseren de begeleiding van leerlingen met zeer specifieke onderwijsbehoeften. De overdracht binnen onze school tussen de leerjaren is goed op orde, net als de overdracht naar de volgende school. Hierover zijn duidelijke procedures vastgelegd. De overdracht van de voorschool naar onze school kan beter; daarover worden afspraken gemaakt met peuterspeelzalen. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en zien ouders als partner
Beleid
Beleid
Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.
Organisatie
Organisatie
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij zijn een middelgrote school met korte lijnen naar elkaar, naar de ouders en naar diverse instanties.
Wij beschikken over een goed functionerend zorgteam en zorgoverleg op schoolniveau, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Ook zijn er contacten met diverse zorginstanties.
Beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid (interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid bijv. vanuit speciaal basisonderwijs en/of speciaal onderwijs). Wij hebben specifieke deskundigheid in huis op het gebied van hoogbegaafdheid. Specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie en dyscalculie is aanwezig. Deze deskundigheden binnen ons eigen team willen wij de komende jaren blijven inzetten en versterken. Verder willen we vaker een beroep doen op de deskundigheid die bij de andere scholen van onze vereniging aanwezig is.
Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden (de eerst jaren nog) ingezet bij leerlingen met een leerlinggebonden financiering, de zgn. rugzak. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 3 en 4. De orthopedagoog van het ZAT kan indien nodig extra onderzoek doen.
Ondersteuningsvoorzieningen
Ondersteuningsvoorzieningen
Onze school heeft een ondersteuningsvoorziening op verenigingsniveau voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.
Wij zijn tevreden over onze begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met stoornissen in het autistisch spectrum (ASS) Onze intern begeleider is hierin geschoold.
Daarnaast is er de mogelijkheid voor sociale vaardigheidstrainingen.
Kengetallen
Kengetallen
Onze school heeft ongeveer 135 leerlingen waarvan ? met een leerlinggewicht. Voor een aantal leerlingen hebben we een rugzak aangevraagd en toegewezen gekregen. Op dit moment heeft één kind een rugzak cluster 3 en 1 leerling een rugzak voor cluster 4. Voor 2 leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven.
Ontwikkelagenda
Ontwikkelagenda
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij ook verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning gaan wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. Ook de overdracht van de voorschool naar onze school verdient aandacht.

Wij zijn tevreden over de expertises binnen ons eigen team maar zijn nooit uitgeleerd. Het onderwijs is steeds in beweging en hierop moet op de juiste wijze worden geanticipeerd Alleen dan kunnen wij de komende jaren de kinderen van onze school het juiste onderwijs bieden van hoogstaande kwaliteit.